Cambodia (KH) (KHM) (116)

ISO 3166-2 Subdivisions

  Provinces
 • Baat Dambang [Bătdâmbâng] (KH-2)
 • Banteay Mean Chey [Bântéay Méanchey] (KH-1)
 • Kampong Chaam [Kâmpóng Cham] (KH-3)
 • Kampong Chhnang [Kâmpóng Chhnăng] (KH-4)
 • Kampong Spueu [Kâmpóng Spoe] (KH-5)
 • Kampong Thum [Kâmpóng Thum] (KH-6)
 • Kampot [Kâmpôt] (KH-7)
 • Kandaal [Kândal] (KH-8)
 • Kaoh Kong [Kaôh Kŏng] (KH-9)
 • Kracheh [Krâchéh] (KH-10)
 • Mondol Kiri [Môndól Kiri] (KH-11)
 • Otdar Mean Chey [Ŏtdâr Méanchey] (KH-22)
 • Pousaat [Poŭthĭsăt] (KH-15)
 • Preah Vihear [Preăh Vihéar] (KH-13)
 • Prey Veaeng [Prey Vêng] (KH-14)
 • Rotanak Kiri [Rôtânôkiri] (KH-16)
 • Siem Reab [Siĕmréab] (KH-17)
 • Stueng Traeng [Stœ̆ng Trêng] (KH-19)
 • Svaay Rieng [Svay Riĕng] (KH-20)
 • Taakaev [Takêv] (KH-21)
 • Autonomous municipalities
 • Krong Kaeb [Krŏng Kêb] (KH-23)
 • Krong Pailin [Krŏng Pailĭn] (KH-24)
 • Krong Preah Sihanouk [Krŏng Preăh Sihanouk] (KH-18)
 • Phnom Penh [Phnum Pénh] (KH-12)


Source: ISO 3166 from Wikipedia retrieved February 14, 2013
Made with Natural Earth. Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.